Postup posudzovania škôd

Rozsudky súdu často obsahujú príkazy pre jednu zo strán na náhradu škody určenej štátom. Účastníci konania sú teda na základe nového konania, a to konania o stanovení náhrady škody. V takom prípade však strany nie sú späť na druhú. Konanie o posúdení škody možno v skutočnosti považovať za pokračovanie konania vo veci samej, ktorého cieľom je iba určiť položky škôd a rozsah náhrady, ktorá sa má zaplatiť. Tento postup sa môže týkať napríklad toho, či je určitá položka škody spôsobilá na náhradu škody alebo do akej miery je povinnosť náhrady škody znížená v dôsledku okolností poškodeného. V tomto ohľade sa postup posudzovania škôd líši od konania vo veci samej, čo sa týka určenia základu zodpovednosti, a teda rozdelenia náhrady škody.

Postup posudzovania škôd

Ak sa zistí základ zodpovednosti vo veci samej, súdy môžu postúpiť účastníkom konania o stanovení náhrady škody. Takéto postúpenie však nepatrí vždy medzi možnosti sudcu vo veci samej. Základnou zásadou je, že sudca musí v zásade odhadnúť škodu sám v rozsudku, v ktorom je zaviazaný na náhradu škody. Iba ak posúdenie škody nie je možné vo veci samej, napríklad z dôvodu, že sa týka budúcej škody alebo je potrebné ďalšie vyšetrovanie, môže sa sudca v konaní vo veci samej odchýliť od tejto zásady a odkázať účastníkov konania na posúdenie škody. Postup posudzovania škôd sa okrem toho môže vzťahovať iba na zákonné povinnosti zaplatiť náhradu škody, napríklad na záväzky, ktoré vznikli v dôsledku neplnenia alebo deliktu. Postup posudzovania škôd preto nie je možný, pokiaľ ide o povinnosť zaplatiť náhradu škody vyplývajúcu z právneho aktu, napríklad z dohody.

Existuje niekoľko výhod možnosti samostatného, ​​ale následného postupu posúdenia škôd. Rozdelenie medzi hlavný a nasledujúci postup posudzovania škôd skutočne umožňuje najprv prediskutovať otázku zodpovednosti bez toho, aby bolo potrebné zaoberať sa rozsahom škôd a vynaložiť značné náklady na jej preukázanie. Napokon nemožno vylúčiť, že sudca odmietne zodpovednosť druhej strany. V takom prípade by bola diskusia o rozsahu škody a nákladoch na ňu zbytočná. Okrem toho je možné, že strany následne dospejú k mimosúdnej dohode o výške náhrady, ak zodpovednosť určil súd. V takom prípade sa náklady a úsilie na posúdenie ušetria. Ďalšou dôležitou výhodou pre žalobcu je výška nákladov na právne zastúpenie. Ak navrhovateľ v konaní vo veci samej vedie spor len o otázke zodpovednosti, náklady konania sa spoja s nárokom neurčenej hodnoty. To vedie k nižším nákladom, ako keby sa v konaní vo veci samej okamžite požadovala podstatná výška náhrady.

Aj keď je možné postup posudzovania škody považovať za pokračovanie sporu vo veci samej, malo by sa začať ako samostatné konanie. To sa deje doručením vyhlásenia o škode druhej strane. Musia sa vziať do úvahy zákonné požiadavky, ktoré sa kladú aj na predvolanie. Obsahovo obsahuje vyhlásenie o škode „priebeh škody, pre ktorú sa žiada likvidácia, je podrobne uvedený“, inými slovami prehľad reklamovaných vecí. V zásade nie je potrebné požadovať vrátenie náhrady alebo uviesť presnú sumu za každú poškodenú položku. Nakoniec, sudca bude musieť nezávisle odhadnúť škodu na základe údajných skutočností. Dôvody nároku však musia byť uvedené vo vyhlásení o škode. Vypracovaný výkaz o škode nie je v zásade záväzný a je možné pridávať nové položky aj po doručení vyhlásenia o škode.

Ďalší priebeh postupu posudzovania škôd je podobný bežnému súdnemu konaniu. Napríklad dôjde k bežnej zmene záverov a výsluchu na súde. V tomto konaní sa môžu vyžadovať aj dôkazy alebo znalecké posudky a súdne poplatky sa budú znova účtovať. V tomto konaní je potrebné, aby odporca znovu založil právnika. Ak sa obžalovaný nedostaví do konania o posúdení škody, môže sa poskytnúť omeškanie. Pokiaľ ide o konečné rozhodnutie, v ktorom možno nariadiť zaplatenie všetkých foriem odškodnenia, uplatňujú sa aj obvyklé pravidlá. Rozsudok v konaní o posúdení škody tiež poskytuje vykonateľný titul a má za následok, že bola škoda určená alebo uhradená.

Pokiaľ ide o postup posúdenia škôd, je vhodné poradiť sa s právnikom. V prípade odporcu je to dokonca nevyhnutné. To nie je divné. Doktrína o hodnotení škôd je koniec koncov veľmi rozsiahla a komplexná. Ide o odhad straty alebo by ste chceli získať viac informácií o postupe posudzovania škôd? Kontaktujte právnikov spoločnosti Law & More. Law & More Advokáti sú odborníci na procesné právo a posudzovanie škôd a sú radi, že vám počas konania o žalobe poskytneme právne poradenstvo alebo pomoc.

zdieľam