Jemnosti a nevýhody zmluvy s nulovými hodinami

Jemnosti a nevýhody zmluvy s nulovými hodinami

Pre mnohých zamestnávateľov je atraktívne ponúknuť zamestnancom zmluvu bez pevného pracovného času. V tejto situácii je na výber medzi tromi formami zmlúv na zavolanie: zmluva na zavolanie s predbežnou dohodou, zmluva min-max a zmluva na nula hodín. Tento blog sa bude zaoberať posledným variantom. Konkrétne, čo znamená zmluva na nula hodín pre zamestnávateľa aj zamestnanca a aké práva a povinnosti z nej vyplývajú?

Čo je zmluva na nula hodín

Pri zmluve na nula hodín je zamestnanec zamestnaný u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy, ale nemá stanovený pracovný čas. Zamestnávateľ môže zamestnanca kedykoľvek v prípade potreby predvolať. Vzhľadom na flexibilný charakter zmluvy na nula hodín sa práva a povinnosti líšia od bežnej pracovnej zmluvy (na (ne)určitý čas).

Práva a povinnosti

Zamestnanec je povinný prísť do práce na výzvu zamestnávateľa. Na druhej strane je zamestnávateľ povinný dať zamestnancovi písomnú výpoveď aspoň 4 dni vopred. Volá zamestnávateľ zamestnancovi v kratšej lehote? Potom na to nemusí reagovať.

Obdobná lehota platí aj vtedy, keď zamestnávateľ zamestnanca vyzval, ale už to nie je potrebné. V takom prípade musí zamestnávateľ zamestnanca zrušiť 4 dni vopred. Ak tento termín nedodrží (a zruší zamestnanca napr. 3 dni vopred), je povinný vyplatiť mzdu za hodiny, ktoré boli zamestnancovi rozvrhnuté.

Dôležitá je aj dĺžka hovoru. Ak je zamestnanec predvolaný na menej ako 3 hodiny v kuse, má nárok na mzdu najmenej 3 hodiny. Z tohto dôvodu nikdy nevolajte svojmu zamestnancovi na zavolanie menej ako 3 hodiny.

Predvídateľný pracovný vzor

Od 1. augusta 2022 budú mať pracovníci so zmluvou na nula hodín viac práv. Ak je zamestnanec zamestnaný 26 týždňov (6 mesiacov) na základe zmluvy na nula hodín, môže zamestnávateľovi predložiť žiadosť o predvídateľný pracovný čas. V spoločnosti s <10 zamestnancami musí na túto žiadosť odpovedať písomne ​​do 3 mesiacov. Vo firme s >10 zamestnancami musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak nepríde žiadna odpoveď, žiadosť sa automaticky akceptuje.

Pevné hodiny

Ak má zamestnanec na zmluvu na nula hodín v pracovnom pomere aspoň 12 mesiacov, zamestnávateľ je povinný ponúknuť zamestnancovi pevný počet hodín. Táto ponuka musí zodpovedať (aspoň) priemernému počtu odpracovaných hodín v danom roku.

Zamestnanec nie je povinný túto ponuku prijať a môže sa tiež rozhodnúť dodržať zmluvu na nula hodín. Ak tak zamestnanec urobí a potom je zamestnaný na ďalší rok na zmluvu na nula hodín, opäť máte povinnosť predložiť ponuku.

Choroba

Aj počas choroby má zamestnanec na zmluvu na nula hodín určité práva. Ak zamestnanec ochorie v čase pracovnej pohotovosti, dostane za dohodnutú dobu pohotovosti najmenej 70 % mzdy (ak je nižšia ako minimálna mzda, dostane zákonnú minimálnu mzdu).

Zostáva zamestnanec so zmluvou na nula hodín chorý aj po skončení povolávacej doby? Potom už nemá nárok na mzdu. Zamestnávateľ mu už potom nevolá aj keď je zamestnaný aspoň 3 mesiace? Potom si niekedy ešte zachováva nárok na mzdu. Môže k tomu dôjsť napríklad v dôsledku existencie pohotovostnej služby, ktorá vyplýva z predpokladu, že bol stanovený pevný pracovný režim.

Ukončenie zmluvy na nula hodín

Zamestnávateľ nemôže vypovedať zmluvu na nula hodín len tým, že zamestnancovi už nezavolá. Zmluva totiž takto jednoducho naďalej existuje. Ako zamestnávateľ môžete zmluvu vypovedať len zo zákona (pretože pracovný pomer na dobu určitú skončil) alebo riadnou výpoveďou či zrušením. Môže sa to uskutočniť napríklad vzájomným súhlasom prepustenia prostredníctvom dohody o urovnaní.

Postupné zmluvy

Keď zamestnávateľ uzatvorí zmluvu na nula hodín s tým istým zamestnancom zakaždým na dobu určitú a po ukončení tejto zmluvy uzatvorí novú zmluvu na dobu určitú, vystavuje sa riziku, že nastanú pravidlá reťazca zmlúv. do hry.

V prípade 3 po sebe nasledujúcich zmlúv, kde sú intervaly (obdobie, kedy zamestnanec nemá zmluvu) zakaždým kratšie ako 6 mesiacov, sa posledná zmluva (tretia) automaticky premení na zmluvu na dobu neurčitú (bez dátumu ukončenia).

Reťazové pravidlo platí aj vtedy, keď je so zamestnancom uzatvorená viac ako 1 zmluva v intervale do 6 mesiacov a doba trvania týchto zmlúv presahuje 24 mesiacov (2 roky). Posledná zmluva sa potom tiež automaticky prevedie na zmluvu na dobu neurčitú.

Ako vidíte, zmluva na nula hodín je na jednej strane pre zamestnávateľov pohodlným a pekným spôsobom, ako nechať zamestnancov flexibilne pracovať, no na druhej strane sa k nej viažu mnohé pravidlá. Okrem toho má zmluva na nula hodín pre zamestnanca len málo výhod.

Máte po prečítaní tohto blogu stále otázky týkajúce sa zmlúv na nula hodín alebo iných foriem zmlúv na zavolanie? Ak áno, kontaktujte nás. náš právnici v zamestnaní radi vám pomôžeme ďalej.

Law & More