Zrušenie riaditeľa spoločnosti

Zrušenie riaditeľa spoločnosti

Niekedy sa stane, že dôjde k prepusteniu riaditeľa spoločnosti. Spôsob prepustenia riaditeľa závisí od jeho právneho postavenia. V rámci spoločnosti je možné rozlíšiť dva typy riaditeľov: štatutárnych a titulárnych riaditeľov.

Rozdiel

A štatutárny riaditeľ má osobitné právne postavenie v spoločnosti. Na jednej strane je úradným riaditeľom spoločnosti, ktorého menuje valné zhromaždenie akcionárov alebo dozorná rada na základe zákona alebo stanov a je oprávnený ako taký zastupovať spoločnosť. Na druhej strane je menovaný za zamestnanca spoločnosti na základe pracovnej zmluvy. Spoločnosť je štatutárnym riaditeľom, nie je však „bežným“ zamestnancom.

Na rozdiel od štatutárneho riaditeľa: a titulárny režisér nie je oficiálnym riaditeľom spoločnosti a je iba riaditeľom, pretože to je názov jeho funkcie. Titulný riaditeľ sa často nazýva aj „manažér“ alebo „viceprezident“. Valného zhromaždenia akcionárov alebo dozornej rady nie je vymenovaný titulárny riaditeľ a nie je automaticky oprávnený zastupovať spoločnosť. Môže byť na to oprávnený. Hlavného riaditeľa vymenúva zamestnávateľ, a preto je „riadnym“ zamestnancom spoločnosti.

Spôsob prepustenia

Pre štatutárny riaditeľ na to, aby mohol byť prepustený zo zákona, musí byť ukončený jeho korporačný a pracovný vzťah

Na ukončenie obchodného vzťahu postačuje právoplatné rozhodnutie valného zhromaždenia akcionárov alebo dozornej rady. Koniec koncov, na základe zákona môže byť každý štatutárny riaditeľ vždy pozastavený a odvolaný subjektom oprávneným vymenovať. Pred prepustením riaditeľa je potrebné požiadať zamestnaneckú radu o radu. Okrem toho musí mať spoločnosť primeraný dôvod na prepustenie, napríklad z obchodno-ekonomického dôvodu, ktorý prepúšťa situáciu, prerušený pracovný pomer s akcionármi alebo pracovnú neschopnosť riaditeľa. Nakoniec, v prípade prepustenia podľa práva obchodných spoločností sa musia dodržiavať tieto formálne požiadavky: platné zvolanie valného zhromaždenia akcionárov, možnosť vypočutia riaditeľa valným zhromaždením akcionárov a informovanie valného zhromaždenia akcionárov o rozhodnutie o prepustení.

Na ukončenie pracovného pomeru by spoločnosť mala mať spravidla primeraný dôvod na prepustenie a UWV alebo súd určia, či takýto odôvodnený dôvod existuje. Len potom môže zamestnávateľ zákonne vypovedať pracovnú zmluvu so zamestnancom. Výnimka z tohto postupu sa však vzťahuje na štatutárneho riaditeľa. Aj keď sa na prepustenie štatutárneho riaditeľa vyžaduje primeraný dôvod, test preventívneho prepustenia sa neuplatňuje. Východiskovým bodom, ktorý sa týka štatutárneho riaditeľa, je teda to, že v zásade má skončenie pracovného pomeru za následok aj ukončenie jeho pracovného pomeru, pokiaľ sa neuplatňuje zákaz zrušenia alebo iné dohody.

Na rozdiel od štatutárneho riaditeľa a titulárny režisér je iba zamestnanec. To znamená, že sa na neho vzťahujú „bežné“ pravidlá prepúšťania, a preto má proti prepusteniu lepšiu ochranu ako štatutárny riaditeľ. Dôvody, pre ktoré musí zamestnávateľ pokračovať v prepúšťaní, sa v prípade titulárneho riaditeľa testujú vopred. Ak spoločnosť chce odvolať riadneho riaditeľa, sú možné tieto situácie:

  • prepustenie po vzájomnej dohode
  • prepustenie povolením na prepustenie z UWV
  • okamžité odvolanie
  • odvolanie okresným súdom

Námietka proti prepusteniu

Ak spoločnosť nemá opodstatnené dôvody na prepustenie, štatutárny riaditeľ môže požadovať vysokú spravodlivú kompenzáciu, ale na rozdiel od riadneho riaditeľa nemôže požadovať obnovenie pracovnej zmluvy. Štatutárny riaditeľ má, rovnako ako riadny zamestnanec, nárok na platbu prechodu. Štatutárny riaditeľ môže vzhľadom na svoje osobitné postavenie a na rozdiel od postavenia riadneho riaditeľa vzniesť námietku proti rozhodnutiu o prepustení z formálnych aj vecných dôvodov.

Vecné dôvody sa týkajú primeranosti prepustenia. Riaditeľ môže tvrdiť, že rozhodnutie o prepustení musí byť zrušené z dôvodu porušenia primeranosti a spravodlivosti vzhľadom na zákonné ustanovenie týkajúce sa ukončenia pracovnej zmluvy a na to, na čom sa strany dohodli. Takéto tvrdenie štatutárneho riaditeľa však málokedy vedie k úspechu. Odvolanie sa na možnú formálnu vadu rozhodnutia o prepustení má pre neho často väčšiu šancu na úspech.

Formálne dôvody sa týkajú rozhodovacieho procesu na valnom zhromaždení akcionárov. Ak sa ukáže, že formálne pravidlá neboli dodržané, môže formálna chyba viesť k zrušeniu alebo zrušeniu rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov. V dôsledku toho možno štatutárneho riaditeľa považovať za nikdy prepusteného a spoločnosť môže čeliť značnému nároku na mzdu. Aby sa tomu zabránilo, je preto dôležité, aby boli splnené formálne požiadavky rozhodnutia o prepustení.

At Law & More, rozumieme, že odvolanie riaditeľa môže mať zásadný vplyv tak na spoločnosť, ako aj na samotného riaditeľa. Preto zachovávame osobný a efektívny prístup. Naši právnici sú odborníkmi v oblasti pracovného práva a práva obchodných spoločností, a preto vám počas tohto procesu môžu poskytnúť právnu podporu. Páčilo by sa vám to? Alebo máte ďalšie otázky? Potom kontaktujte Law & More.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Law & More B.V.