Okamžité prepustenie

Okamžité prepustenie

Zamestnanci aj zamestnávatelia môžu prísť do kontaktu s prepustením rôznymi spôsobmi. Vyberáte si to sami alebo nie? A za akých okolností? Jedným z najviac drastických spôsobov je okamžité prepustenie. Je to tak? Potom sa pracovná zmluva medzi zamestnancom a zamestnávateľom okamžite skončí. V rámci pracovného pomeru táto možnosť pripadá zamestnávateľovi aj zamestnancovi. Rozhodnutie týkajúce sa tohto druhu prepustenia však nemôže ktorákoľvek strana prijať cez noc. V obidvoch prípadoch platia určité podmienky pre platné prepustenie a strany majú určité práva a povinnosti.

Okamžité prepustenie

Zamestnávateľ aj zamestnanec musia pri plnom okamžitom prepustení spĺňať nasledujúce zákonné požiadavky.

  • Naliehavý dôvod, Okolnosti musia byť také, aby ich jedna zo strán musela prepustiť. Musí sa to týkať skutkov, charakteristík alebo správania jednej zo strán, v dôsledku čoho nemožno od druhej strany očakávať, že bude pokračovať v pracovnej zmluve. Konkrétnejšie to môže byť hrozba, podvod alebo vážne nebezpečenstvo pre život alebo zdravie na pracovisku. Ďalším dôvodom môže byť nedostatočné zabezpečenie miestnosti a stravovania zamestnávateľom, aj keď sa to dohodlo.
  • Okamžité prepustenie, Ak zamestnávateľ alebo zamestnanec následne pristúpi k prepúšťaniu s okamžitým účinkom, musí sa toto prepustenie uskutočniť alebo sa musí prijať okamžite, tj bezprostredne po predmetnej udalosti alebo vinu. Okrem toho môžu strany krátko pred tým, ako pristúpia k takémuto prepusteniu, napríklad získať právne poradenstvo alebo začať vyšetrovanie. Ak jedna zo strán čaká príliš dlho, táto požiadavka už nemôže byť splnená.
  • Okamžité oznámenie, Okrem toho musí byť tento naliehavý dôvod bezodkladne oznámený druhej strane, tj okamžite po jej prepustení.

Ak tieto požiadavky nie sú splnené, prepustenie je neplatné. Sú splnené všetky tri vyššie uvedené podmienky? Pracovná zmluva medzi stranami sa potom skončí s okamžitou účinnosťou. Na takéto prepustenie sa nemusí požadovať povolenie od UWV alebo okresného súdu a nemusí sa dodržať žiadna výpovedná lehota. Výsledkom je, že strany majú určité práva a povinnosti. O ktorých právach alebo povinnostiach sa jedná, je uvedený nižšie. 

Poplatok za prechodné obdobie

Ak je zamestnanec osobou, ktorá sa rozhodne prepustiť s okamžitou platnosťou, napríklad z dôvodu závažných zavinených konaní alebo opomenutia zamestnávateľa, má zamestnanec, ktorý bol zamestnaný najmenej 2 roky, nárok na prechodnú platbu. Bude zamestnávateľ pokračovať v prepúšťaní s okamžitou účinnosťou? V takom prípade zamestnanec v zásade nemá nárok na platbu za prechodné obdobie, ak je prepustenie výsledkom vážne zavineného konania alebo opomenutia zamestnanca. Okresný súd môže výnimočne rozhodnúť inak. V takom prípade môže zamestnávateľ stále platiť zamestnancovi (čiastočne) poplatok za prechodné obdobie. Chceli by ste sa dozvedieť viac o podmienkach alebo výpočte prechodného poplatku? Potom sa spojte s právnikmi Law & More.

Odškodnenie z naliehavých dôvodov v dôsledku úmyslu alebo zavinenia

Ak zamestnanec okamžite odstúpi z naliehavého dôvodu z dôvodu úmyslu alebo zavinenia zamestnávateľa, zamestnávateľ dlhuje kompenzáciu dotknutému zamestnancovi. Táto náhrada závisí od mzdy zamestnanca a musí sa rovnať aspoň sume, ktorú by zamestnanec dostal v mzde počas zákonnej výpovednej lehoty. Okresný súd môže tiež spravodlivo znížiť alebo zvýšiť túto kompenzáciu. Naopak, zamestnanec musí tiež zaplatiť porovnateľnú kompenzáciu svojmu zamestnávateľovi v dôsledku jeho úmyslu alebo zavinenia a čiastkovú kompenzáciu môže tiež upraviť okresný súd.

Nesúhlasíte s prepustením

Ako zamestnávateľ nesúhlasíte s okamžitým prepustením zo strany vášho zamestnanca? V takom prípade môžete do 2 mesiacov odo dňa ukončenia pracovnej zmluvy s vaším zamestnancom z dôvodu okamžitého prepustenia z funkcie požiadať okresný súd o poskytnutie náhrady, ktorú vám musí vyplatiť váš zamestnanec. V prípade zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy môže súd prvého stupňa udeliť náhradu za ignorovanie výpovednej lehoty. Táto náhrada sa potom rovná mzdám, ktoré by váš zamestnanec dostal za príslušné výpovedné obdobie.

Ste zamestnanec a nesúhlasíte s rozhodnutím vášho zamestnávateľa prepustiť vás s okamžitou účinnosťou? Potom môžete toto odvolanie napadnúť a požiadať okresný súd o zrušenie prepustenia. Namiesto toho môžete tiež požiadať súd o náhradu škody. Obidve žiadosti musia byť tiež predložené okresnému súdu 2 mesiace po dni, keď bola zmluva ukončená predbežným prepustením. V tomto súdnom konaní bude zamestnávateľ musieť preukázať, že okamžité prepustenie spĺňa požiadavky. Prax ukazuje, že pre zamestnávateľa je zvyčajne ťažké zistiť naliehavý dôvod prepustenia. Preto musí zamestnávateľ zohľadniť, že v takom prípade sudca rozhodne v prospech zamestnanca. Ak ako zamestnanec následne nesúhlasíte s rozhodnutím okresného súdu, môžete sa proti nemu odvolať.

Aby sa predišlo súdnemu konaniu, môže byť rozumné rozhodnúť po konzultácii medzi stranami o uzavretí dohody o urovnaní, a tým prepustenie prepustiť s okamžitým účinkom na prepustenie po vzájomnej dohode. Takáto dohoda o urovnaní môže priniesť výhody pre obe strany, napríklad krátkodobé zabezpečenie a prípadne právo na dávky v nezamestnanosti pre zamestnanca. Zamestnanec nemá toto právo v prípade okamžitého prepustenia.

Čelíte okamžitému prepusteniu? Potom je dôležité byť informovaný o vašom právnom postavení a jeho dôsledkoch. na Law & More Chápeme, že prepustenie je jedným z najrozsiahlejších opatrení v pracovnom práve, ktoré má ďalekosiahle následky pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Preto pristupujeme osobne a spolu s vami posúdime vašu situáciu a možnosti. Law & MoreAdvokáti sú odborníkmi v oblasti práva prepúšťania a sú radi, že vám počas procesu prepúšťania môžu poskytnúť právnu radu alebo pomoc. Máte ďalšie otázky týkajúce sa prepustenia? Prosím kontaktujte Law & More alebo navštívte našu webovú stránku Prepustenie.stránky.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Zásady ochrany osobných údajov
Law & More B.V.