Povinnosti zamestnanca počas choroby

Povinnosti zamestnanca počas choroby

Zamestnanci majú určité povinnosti, ktoré musia splniť, keď ochorejú a sú chorí. Chorý zamestnanec musí nahlásiť chorobu, poskytnúť určité informácie a dodržiavať ďalšie predpisy. Ak dôjde k neprítomnosti, zamestnávateľ aj zamestnanec majú práva a povinnosti. Stručne povedané, toto sú hlavné povinnosti zamestnanca:

 • Zamestnanec musí pri chorobe nahlásiť zamestnávateľovi chorobu. Zamestnávateľ musí určiť, ako to môže zamestnanec urobiť. Dohody o neprítomnosti sú zvyčajne uvedené v protokole o neprítomnosti. Súčasťou politiky absencie je protokol o neprítomnosti. Uvádza pravidlá pre absenciu a spôsob hlásenia choroby, evidenciu absencií, dohľad nad absenciou a reintegráciu v prípade (dlhodobej) neprítomnosti.
 • Akonáhle je zamestnancovi lepšie, mal by sa ohlásiť.
 • Počas choroby musí zamestnanec informovať zamestnávateľa o liečebnom procese.
 • Zamestnanec musí byť k dispozícii aj na kontroly a reagovať na výzvu podnikového lekára. Zamestnanec je povinný spolupracovať pri reintegrácii.

V niektorých pracovných oblastiach môže existovať kolektívna zmluva. Tieto môžu obsahovať dohody o absencii. Tieto dohody sú smerodajné pre zamestnávateľa a zamestnanca.

Počas obdobia choroby: práca na zotavení a reintegrácii.

Zamestnanec aj zamestnávateľ majú záujem na zotavení a reintegrácii zamestnanca. Zotavenie umožňuje zamestnancovi pokračovať v práci a vyhnúť sa nezamestnanosti. Navyše choroba môže viesť k nižšiemu príjmu. Pre zamestnávateľa znamená chorý zamestnanec nedostatok pracovnej sily a povinnosť naďalej vyplácať mzdy bez protihodnoty.

Ak sa ukáže, že zamestnanec bude chorý dlhší čas, zamestnanec musí spolupracovať na procese reintegrácie. Počas procesu opätovného začlenenia sa na zamestnanca vzťahujú tieto povinnosti (§ 7:660a Občianskeho zákonníka):

 • Zamestnanec by mal spolupracovať pri zostavovaní, úprave a realizácii akčného plánu.
 • Zamestnanec by mal prijať ponuku zamestnávateľa na výkon práce, ktorá sa kvalifikuje ako vhodná práca.
 • Zamestnanec by mal spolupracovať s primeranými opatreniami na opätovné začlenenie.
 • Zamestnanec by mal o svojej neprítomnosti informovať BOZP.

Proces reintegrácie má nasledujúce fázy:

 • Zamestnanec ochorie. Chorobu musia nahlásiť zamestnávateľovi, o čom bezodkladne (do siedmich dní) informuje BOZP.
 • Pred uplynutím šiestich týždňov služba bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posúdi, či ide (potenciálne) o dlhodobú práceneschopnosť.
 • Do šiestich týždňov služba BOZP poskytne analýzu problému. Pomocou tejto analýzy poskytuje služba BOZP informácie o absencii, okolnostiach a možnostiach reintegrácie.
 • Pred uplynutím ôsmich týždňov sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na akčnom pláne.
 • Akčný plán sa pravidelne prerokúva medzi zamestnávateľom a zamestnancom najmenej raz za šesť týždňov.
 • Po 42 týždňoch bude zamestnanec nahlásený ako chorý na UWV.
 • Nasleduje hodnotenie prvého ročníka.
 • Po približne 88 týždňoch choroby dostane zamestnanec list od UWV s ďalšími informáciami o žiadosti o WIA benefity.
 • Po 91 týždňoch nasleduje záverečné hodnotenie popisujúce stav reintegrácie.
 • Najneskôr 11 týždňov pred začiatkom poberania WIA benefitu zamestnanec požiada o WIA benefit, pričom si vyžiada správu o reintegrácii.
 • Po dvoch rokoch sa pokračovanie vyplácania miezd zastaví a zamestnanec môže získať výhody WIA. Povinnosť zamestnávateľa naďalej vyplácať mzdu v zásade končí uplynutím dvoch rokov choroby (104 týždňov). Zamestnanec potom môže mať nárok na výhody WIA.

Pokračovanie vyplácania v prípade choroby

Zamestnávateľ musí naďalej vyplácať chorému zamestnancovi s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú alebo na dobu určitú najmenej 70 % poslednej dosiahnutej mzdy a príspevok na dovolenku. Je v pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve vyššie percento? Potom musí zamestnávateľ vyhovieť. Trvanie ďalšej platby závisí od dočasnej alebo trvalej zmluvy, maximálne 104 týždňov.

Pravidlá počas prázdnin

Chorému zamestnancovi pripadá toľko dovolenky ako zamestnancovi, ktorý nie je chorý a počas choroby môže čerpať dovolenku. Na to však musí zamestnanec požiadať zamestnávateľa o súhlas. To nemôže byť ľahké posúdiť sami. Zamestnávateľ preto môže požiadať o radu podnikového lekára. Závodný lekár môže určiť, do akej miery táto dovolenka prispeje k zdraviu chorého zamestnanca. Zamestnávateľ potom čiastočne na základe tejto rady rozhodne, či chorý zamestnanec môže ísť na dovolenku. Ochorí zamestnanec na dovolenke? Pravidlá platia aj vtedy. Aj počas dovolenky je zamestnanec povinný hlásiť chorobu. Zamestnávateľ môže okamžite začať s poradenstvom v prípade absencie, ak je zamestnanec v Holandsku. Je zamestnanec v zahraničí chorý? Potom musia hlásiť chorobu do 24 hodín. Zamestnanec musí tiež zostať prístupný. Dohodnite sa na tom vopred.

Čo ak zamestnanec nevyhovie?

Niekedy chorý zamestnanec nedodrží uzatvorené dohody, a preto pri ich opätovnom začlenení dostatočne nespolupracuje. Napríklad, ak je zamestnanec v zahraničí a viackrát sa nedostavil k firemnému lekárovi alebo odmieta vykonávať vhodnú prácu. V dôsledku toho sa zamestnávateľ vystavuje riziku sankcie zo strany UWV, a to pokračujúcej výplaty mzdy počas choroby až do tretieho roka. Zamestnávateľ môže v tomto prípade prijať opatrenia. Odporúča sa začať rozhovor so zamestnancom a jasne uviesť, že musia spolupracovať pri reintegrácii. Ak to nepomôže, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť pre pozastavenie mzdy alebo zmrazenie mzdy. Zamestnávateľ to oznámi zamestnancovi doporučeným listom. Až potom môže byť opatrenie implementované.

Aký je rozdiel medzi zmrazením miezd a pozastavením miezd?

Na prinútenie zamestnanca k spolupráci má zamestnávateľ dve možnosti: úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo zastaviť mzdu. Čo sa týka práva na mzdu, treba rozlišovať medzi reintegrácie kontrolné povinnosti. Nedodržanie reintegračných povinností (odmietnutie vhodnej práce, bránenie alebo oddialenie zotavenia, nespolupráca pri zostavovaní, vyhodnocovaní alebo úprave akčného plánu) môže viesť k zmrazeniu miezd. Zamestnávateľ nemusí pokračovať vo vyplácaní mzdy za obdobie, keď si zamestnanec neplní svoje povinnosti, a to ani v prípade, že si zamestnanec neskôr svoje povinnosti plní (článok 7:629-3 BW). Nárok na mzdu neexistuje ani vtedy, ak zamestnanec nie je (alebo nebol) práceneschopný. Predpokladajme však, že zamestnanec nesplní požiadavky na monitorovanie (nedostaví sa do ambulancie podnikového lekára, nebude k dispozícii v predpísaných časoch alebo odmietne poskytnúť informácie podnikovému lekárovi). V takom prípade môže zamestnávateľ pozastaviť výplatu mzdy. V takom prípade bude zamestnancovi stále vyplácaná jeho plná mzda, ak splní požiadavky na monitorovanie. Zmrazením mzdy zaniká zamestnancovi nárok na mzdu. Zamestnanec dostane mzdu opäť až v momente, keď si splní povinnosti. Pri prerušení mzdy zostáva zamestnancovi nárok na mzdu. Dočasne sa zastaví len jeho vyplácanie, kým si opäť nesplní svoje záväzky. V praxi je najčastejšie používaným nátlakovým prostriedkom pozastavenie mzdy.

Rozdielnosť názorov 

Zamestnávateľ môže nesúhlasiť, ak podnikový lekár posúdi, že zamestnanec (už) nie je chorý. Ak zamestnanec nesúhlasí, možno si vyžiadať odborný posudok od nezávislej inštitúcie.

Zamestnanec po konflikte zavolá chorý.

Môžu nastať situácie, keď sa zamestnávateľ líši od zamestnanca v tom, kedy možno obnoviť prácu (čiastočne). V dôsledku toho môže absencia viesť ku konfliktom. Naopak, dôvodom privolania chorého môže byť aj konflikt na pracovisku. Hlási zamestnanec chorobu po konflikte alebo nezhode na pracovisku? Ak áno, požiadajte podnikového lekára o posúdenie práceneschopnosti zamestnanca. Podnikový lekár môže navrhnúť prestávku v závislosti od situácie a zdravotných ťažkostí. Počas tohto obdobia je možné pokúsiť sa konflikt vyriešiť, prípadne prostredníctvom mediácie. Zamestnávateľ a zamestnanec nesúhlasia a existuje túžba ukončiť zmluvu so zamestnancom? Potom zvyčajne nasleduje rozhovor o dohode o ukončení pracovného pomeru. Nie je to úspešné? Potom zamestnávateľ požiada okresný súd o rozviazanie zmluvy so zamestnancom. Tu je nevyhnutné, aby sa o zamestnancovi vytvoril presný súbor absencií.

Zamestnanec má nárok na prechodný príspevok (odškodnenie pri výpovedi) pri dohode o skončení pracovného pomeru aj pri výpovedi prostredníctvom okresného súdu.

Nemocenská na dočasnú zmluvu

Je zamestnanec po skončení pracovnej zmluvy stále chorý? Potom im už zamestnávateľ nemusí vyplácať mzdu. Zamestnanec potom odchádza nespokojný. Zamestnávateľ musí nahlásiť chorobu zamestnanca na UWV v jeho posledný pracovný deň. Zamestnanec potom poberá nemocenskú dávku z UWV.

Poradenstvo pri absencii

Neschopnosť pracovať pre chorobu často spôsobuje veľa „problémov“. Preto je dôležité byť ostražitý. Aké práva a povinnosti platia a čo je ešte možné a čo už nie je možné? Máte otázku ohľadom práceneschopnosti a chceli by ste poradiť? Potom nás kontaktujte. náš právnici v zamestnaní radi vám pomôžeme!

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.