Výhrada názvu

Zachovanie vlastníckeho práva

Vlastníctvo je podľa občianskeho zákonníka najkomplexnejším právom, ktoré človek môže mať k dobru. V prvom rade to znamená, že ostatní musia rešpektovať vlastníctvo tejto osoby. V dôsledku tohto práva je na vlastníkovi, aby určil, čo sa stane s jeho tovarom. Vlastník sa napríklad môže rozhodnúť previesť vlastníctvo svojho tovaru na inú osobu prostredníctvom kúpnej zmluvy. Pre platný prevod však musí byť splnených niekoľko zákonných podmienok. Podmienkou, ktorá nakoniec prevedie vlastníctvo tovaru, je dodanie predmetného tovaru, napríklad jeho doslova odovzdaním kupujúcemu, a nie zaplatenie kúpnej ceny, ako sa všeobecne predpokladá. Inými slovami, kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru v čase jeho dodania.

Výhrada názvu

Výhrada vlastníctva nebola dohodnutá

Vyššie uvedené bude platiť najmä v prípade, ak ste sa s kupujúcim nedohodli na výhrade vlastníctva. Je pravda, že okrem dodávky je v kúpnej zmluve dohodnutá aj kúpna cena a lehota, v ktorej musí byť kupujúci zaplatený. Na rozdiel od doručenia však (platba) kúpna cena nie je zákonnou požiadavkou na prevod vlastníctva. Je preto možné, že kupujúci sa pôvodne stane vlastníkom vášho tovaru bez toho, aby zaň zaplatil (celú sumu). Nebude kupujúci platiť už potom? Potom nemôžete napríklad jednoducho reklamovať svoj tovar. Neplatiaci kupujúci sa koniec koncov môže na toto dobro jednoducho odvolať z nadobudnutého vlastníckeho práva a očakáva sa, že tentokrát budete jeho vlastnícke právo rešpektovať. Inými slovami, v takom prípade budete bez svojho dobra alebo platby a teda s prázdnymi rukami. To isté platí, ak má kupujúci v úmysle zaplatiť, ale skôr ako dôjde k skutočnej platbe, čelí bankrotu. Toto je nepríjemná situácia, ktorej sa dá mimochodom vyhnúť.

Výhrada titulu ako preventívne opatrenie

Prevencia je koniec koncov lepšia ako liečba. Preto je rozumné využiť dostupné možnosti. Napríklad vlastník tovaru sa môže s kupujúcim dohodnúť, že vlastníctvo na kupujúceho prejde, iba ak kupujúci splní určité podmienky. Takáto podmienka sa môže týkať napríklad aj zaplatenia kúpnej ceny a nazýva sa tiež výhrada vlastníctva. Výhrada vlastníckeho práva je upravená v článku 3:92 holandského občianskeho zákonníka, a ak bude dohodnuté, má to za následok, že predávajúci zostáva legálnym vlastníkom tovaru, kým kupujúci nezaplatí celú dohodnutú cenu za tovar. Výhrada vlastníctva potom slúži ako preventívne opatrenie: nezaplatí kupujúci? Alebo bude kupujúci čeliť bankrotu skôr, ako zaplatí predávajúcemu? V takom prípade má predávajúci právo na vrátenie tovaru od kupujúceho v dôsledku stanovenej výhrady vlastníctva. Pokiaľ kupujúci pri dodaní tovaru nespolupracuje, môže predávajúci pristúpiť k zaisteniu a exekúcii legálnymi prostriedkami. Pretože predávajúci vždy zostal jeho vlastníkom, jeho tovar nespadá do konkurznej podstaty kupujúceho a je možné z nej požadovať. Je kupujúcim splnená podmienka platby? Potom (iba) vlastníctvo tovaru prejde na kupujúceho.

Príklad výhrady vlastníctva: splátkový predaj

Jednou z najbežnejších transakcií, pri ktorých strany využívajú výhradu vlastníctva, je nákup na splátky alebo napríklad nákup automobilu na splátky, ktorý je upravený v článku 7A: 1576 BW. Spätný nákup preto zahŕňa nákup a predaj na splátky, pričom sa zmluvné strany dohodli, že vlastníctvo predávaného tovaru sa neprevedie iba dodaním, ale iba splnením podmienky úplnej platby toho, čo dlží kupujúci podľa kúpnej zmluvy. To nezahŕňa transakcie týkajúce sa všetkého nehnuteľného majetku a väčšiny registrovaných majetkov. Tieto transakcie sú zákonom vylúčené z nákupu na splátky. Cieľom schémy splátkového predaja je v konečnom dôsledku svojimi povinnými ustanoveniami chrániť kupujúceho napríklad automobilu pred príliš ľahkým nákupom splátkového predaja, ako aj predajcu pred príliš jednostrannou silnou pozíciou kupujúceho. .

Účinnosť výhrady

Pre efektívne fungovanie výhrady vlastníctva je dôležité, aby bola zaznamenaná písomne. Môže sa tak stať v samotnej kúpnej zmluve alebo v úplne samostatnej zmluve. Výhrada vlastníctva je však zvyčajne stanovená vo všeobecných obchodných podmienkach. V takom prípade je však potrebné mať na pamäti, že musia byť splnené zákonné požiadavky týkajúce sa všeobecných podmienok. Viac informácií o všeobecných obchodných podmienkach a príslušných právnych požiadavkách nájdete v jednom z našich predchádzajúcich blogov: Všeobecné obchodné podmienky: čo o nich potrebujete vedieť.

V kontexte efektívnosti je tiež dôležité, aby bola zahrnutá výhrada vlastníctva. Na tento účel musia byť splnené tieto požiadavky:

  • prípad musí byť zistiteľný alebo identifikovateľný (popísaný)
  • prípad nemusel byť zapracovaný do nového prípadu
  • prípad sa nemusel zmeniť na nový prípad

Okrem toho je dôležité formulovať ustanovenia týkajúce sa výhrady vlastníctva príliš úzko. Čím užšia výhrada vlastníctva je formulovaná, tým viac rizík zostáva otvorených. Ak je predávajúcemu doručených niekoľko vecí, je preto rozumné napríklad zariadiť, aby predávajúci zostal vlastníkom všetkých dodaných vecí až do zaplatenia celej kúpnej ceny, a to aj vtedy, ak už časť týchto vecí zaplatila kupujúci. To isté platí pre tovar kupujúceho, v ktorom je alebo aspoň je spracovaný tovar dodaný predávajúcim. V tomto prípade sa to označuje aj ako predĺžená výhrada vlastníctva.

Odcudzenie kupujúcim podlieha výhrade vlastníctva ako dôležitému bodu pozornosti

Pretože kupujúci ešte nie je vlastníkom z dôvodu dohodnutej výhrady vlastníctva, v zásade tiež nie je schopný ustanoviť iného zákonného vlastníka. Kupujúci to samozrejme môžu urobiť tak, že predajú tovar tretím stranám, čo sa tiež stáva pravidelne. Mimochodom, vzhľadom na interné vzťahy s predávajúcim môže byť kupujúci oprávnený na prepravu tovaru. V obidvoch prípadoch nemôže vlastník získať späť svoj tovar od tretej strany. Výhradu vlastníctva napokon určil iba predávajúci voči kupujúcemu. Okrem toho sa tretia osoba môže v rámci ochrany pred takýmto nárokom kupujúceho dovolávať ustanovenia článku 3:86 občianskeho zákonníka, alebo inými slovami, v dobrej viere. To by bolo iné, iba ak by táto tretia strana poznala výhradu vlastníctva medzi kupujúcim a predávajúcim alebo vedela, že v priemysle je bežné, že dodávaný tovar sa dodáva s výhradou vlastníckeho práva a že kupujúci bol finančne chorý.

Výhrada vlastníctva je právne užitočná, ale zložitá konštrukcia. Preto je rozumné pred uzavretím výhrady vlastníctva konzultovať s odborným právnikom. Zaoberáte sa výhradou vlastníctva alebo potrebujete pomoc s jeho vypracovaním? Potom kontaktujte Law & More, na Law & More Rozumieme tomu, že absencia takéhoto zadržania titulu alebo jeho nesprávneho zaznamenania môže mať ďalekosiahle následky. Naši právnici sú odborníkmi v oblasti zmluvného práva a radi vám pomôžu prostredníctvom osobného prístupu.

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.