Kancelárske konanie

Law & More oceňuje spokojnosť našich klientov. Naša firma vynaloží maximálne úsilie, aby bola k vašim službám. Môže sa však stať, že nie ste spokojní s určitým aspektom našich služieb. Nižšie nájdete kroky, ktoré môžete za týchto okolností podniknúť.

V prípade, že nie ste spokojní s vytvorením a implementáciou zmluvy o postúpení, s kvalitou našich služieb alebo s výškou našej faktúry, musíte svoje výhrady predložiť najprv svojmu právnemu zástupcovi. Môžete tiež kontaktovať pána TGLM Meevisa z našej firmy. Naša spoločnosť vybaví sťažnosť v súlade s postupom, ktorý je opísaný v našom reklamačnom konaní v kancelárii.

Po konzultácii s vami nájdeme riešenie nastoleného problému čo najrýchlejšie. Takéto riešenie vždy písomne ​​potvrdíme. Môžete očakávať, že našu reakciu na vašu sťažnosť dostanete písomne ​​do 4 týždňov. V prípade, že sa budeme musieť odchýliť od tohto termínu, budeme vás včas informovať a uvedieme dôvod odchýlky a termín, v ktorom od nás môžete očakávať reakciu.

Článok 1 Vymedzenie pojmov

V tomto postupe vybavovania sťažností majú nasledujúce termíny nasledujúci význam:

sťažnosť: akékoľvek písomné vyjadrenie nespokojnosti klienta alebo v mene klienta voči právnikovi alebo osobe (osobám) pracujúcim na jeho zodpovednosť, pokiaľ ide o uzavretie alebo vykonanie zákazky na profesionálne služby (overeenkomst van opdracht), kvalita poskytovaných služieb alebo suma fakturovaná za tieto služby, avšak vylučuje sťažnosť v zmysle odseku 4 holandského zákona o advokátskej profesii (Advocatenwet);

sťažovateľ: klient alebo jeho zástupca, ktorý podáva sťažnosť;

referent pre sťažnosti: právnik, ktorý je poverený vybavovaním sťažnosti, pôvodne pán TGLM Meevis.

Článok 2 Rozsah pôsobnosti

2.1 Tento postup vybavovania sťažností sa vzťahuje na všetky zákazky na poskytovanie profesionálnych služieb Law & More BV svojim klientom.

2.2 Je na zodpovednosti každého právnika Law & More BV vybaví všetky sťažnosti v súlade s týmto postupom vybavovania sťažností.

Článok 3 Ciele

Cieľom tohto konania o sťažnosti je:

  • stanoviť postup, ktorým sa sťažnosti klientov môžu vyriešiť spôsobom zameraným na riešenie av primeranom časovom období;
  • stanoviť postup na zistenie príčiny (sťažností) sťažnosti klienta;
  • udržiavať a zlepšovať existujúce vzťahy s klientmi správnym riešením sťažností;
  • propagovať reakciu na akúkoľvek sťažnosť spôsobom zameraným na klienta;
  • zlepšiť kvalitu služieb prostredníctvom riešenia a analyzovania sťažností.

Článok 4 Informácie o začatí poskytovania služieb

4.1 Toto konanie o sťažnosti bolo zverejnené. V každom záväznom liste s klientom musí byť klient informovaný o tom, že existuje reklamačný poriadok a že tento postup sa bude uplatňovať na poskytované služby.

4.2 Štandardné podmienky zamestnania (Obchodné podmienky), ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek zákazku klienta (aj na základe akceptačného listu s klientom), označia nezávislú stranu alebo orgán, ktorému možno podať sťažnosť, ktorá nebola vyriešená v súlade s týmto postupom vybavovania sťažností s cieľom získať záväzné rozhodnutie.

4.3 Sťažnosti v zmysle článku 1 tohto reklamačného poriadku, ktoré neboli vyriešené po tom, ako boli spracované v súlade s týmto reklamačným poriadkom, môžu byť predložené advokátskej komisii (Geschillencommissie Advokát).

Článok 5 Interné postupy vybavovania sťažností

5.1 Ak sa klient obráti na úrad so sťažnosťou vzhľadom na pokyny, ktoré mu boli poskytnuté Law & More BV., Sťažnosť sa zašle sťažovateľovi.

5.2 Úradník pre sťažnosti bude informovať osobu, proti ktorej bola sťažnosť podaná, o podaní sťažnosti a dá sťažovateľovi a osobe, proti ktorej bola sťažnosť podaná, príležitosť vysvetliť sťažnosť.

5.3 Osoba, proti ktorej bola podaná sťažnosť, sa pokúsi vyriešiť problém spolu s príslušným klientom bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom zásahu vyšetrovateľa.

5.4 Úradník pre sťažnosti vyrieši sťažnosť do štyroch týždňov od prijatia sťažnosti alebo informuje sťažovateľa, pričom uvedie dôvody, o akejkoľvek odchýlke od tohto termínu, pričom uvedie lehotu, v ktorej sa má vyjadriť k sťažnosti.

5.5 Úradník pre sťažnosti písomne ​​informuje sťažovateľa a osobu, proti ktorej bola sťažnosť podaná, o stanovisku k podstate sťažnosti, či už s odporúčaniami alebo bez nich.

5.6 Ak sa sťažnosť vybavila uspokojivým spôsobom, sťažovateľ, referent pre sťažnosti a osoba, proti ktorej bola sťažnosť podaná, podpíšu stanovisko k podstate sťažnosti.

Článok 6 Dôvernosť a bezplatné vybavovanie sťažností

6.1 Úradník pre sťažnosti a osoba, proti ktorej bola podaná sťažnosť, zachovávajú dôvernosť pri vybavovaní sťažnosti.

6.2 Sťažovateľ nenahrádza žiadnu kompenzáciu, pokiaľ ide o náklady na vybavenie sťažnosti.

Článok 7 Povinnosti

7.1 Za včasné vybavenie sťažnosti zodpovedá úradník pre sťažnosti.

7.2 Osoba, proti ktorej bola podaná sťažnosť, informuje úradníka pre sťažnosti o každom kontakte so sťažovateľom ao každom realizovateľnom riešení.

7.3 Úradník pre sťažnosti informuje sťažovateľa o vybavovaní sťažnosti.

7.4 Úradník pre sťažnosti zabezpečí, aby bol o sťažnosti vedený spis.

Článok 8 Registrácia sťažnosti

8.1 Úradník pre sťažnosti zaregistruje sťažnosť a uvedie tému sťažnosti.

8.2 Sťažnosť možno rozdeliť do samostatných tém.

8.3 Úradník pre sťažnosti pravidelne podáva správy o vybavovaní akýchkoľvek sťažností a vydáva odporúčania s cieľom zabrániť vzniku nových sťažností a zlepšiť postupy.

8.4 Každá správa a odporúčania sa prediskutujú a predložia na rozhodnutie najmenej raz ročne.