Kancelárske konanie

Law & More oceňuje spokojnosť našich klientov. Naša firma vynaloží maximálne úsilie, aby bola k vašim službám. Môže sa však stať, že nie ste spokojní s určitým aspektom našich služieb. Nižšie nájdete kroky, ktoré môžete za týchto okolností podniknúť.

V prípade, že nie ste spokojní s vytvorením a implementáciou zmluvy o postúpení, s kvalitou našich služieb alebo s výškou našej faktúry, musíte svoje výhrady predložiť najprv svojmu právnemu zástupcovi. Môžete tiež kontaktovať pána TGLM Meevisa z našej firmy. Naša spoločnosť vybaví sťažnosť v súlade s postupom, ktorý je opísaný v našom reklamačnom konaní v kancelárii.

Po konzultácii s vami nájdeme riešenie nastoleného problému čo najrýchlejšie. Takéto riešenie vždy písomne ​​potvrdíme. Môžete očakávať, že našu reakciu na vašu sťažnosť dostanete písomne ​​do 4 týždňov. V prípade, že sa budeme musieť odchýliť od tohto termínu, budeme vás včas informovať a uvedieme dôvod odchýlky a termín, v ktorom od nás môžete očakávať reakciu.

Článok 1 Vymedzenie pojmov

V tomto postupe vybavovania sťažností majú nasledujúce termíny nasledujúci význam:

sťažnosť: akékoľvek písomné vyjadrenie nespokojnosti klienta alebo v mene klienta voči právnikovi alebo osobe (osobám) pracujúcim na jeho zodpovednosť, pokiaľ ide o uzavretie alebo vykonanie zákazky na profesionálne služby (overeenkomst van opdracht), kvalita poskytovaných služieb alebo suma fakturovaná za tieto služby, avšak vylučuje sťažnosť v zmysle odseku 4 holandského zákona o advokátskej profesii (Advocatenwet);

sťažovateľ: klient alebo jeho zástupca, ktorý podáva sťažnosť;

referent pre sťažnosti: právnik, ktorý je poverený vybavovaním sťažnosti, pôvodne pán TGLM Meevis.

Článok 2 Rozsah pôsobnosti

2.1 Tento postup vybavovania sťažností sa vzťahuje na všetky zákazky na profesionálne služby poskytované spoločnosťou Law & More B.V. svojim klientom.

2.2 Je zodpovednosťou každého právnika Law & More B.V. vybavovať všetky sťažnosti v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

Článok 3 Ciele

Cieľom tohto konania o sťažnosti je:

  • stanoviť postup, ktorým sa sťažnosti klientov môžu vyriešiť spôsobom zameraným na riešenie av primeranom časovom období;
  • stanoviť postup na zistenie príčiny (sťažností) sťažnosti klienta;
  • udržiavať a zlepšovať existujúce vzťahy s klientmi správnym riešením sťažností;
  • propagovať reakciu na akúkoľvek sťažnosť spôsobom zameraným na klienta;
  • zlepšiť kvalitu služieb prostredníctvom riešenia a analyzovania sťažností.

Článok 4 Informácie o začatí poskytovania služieb

4.1 Tento postup vybavovania sťažností bol zverejnený. V každom zásielkovom liste s klientom musí byť klient informovaný o tom, že je zavedený postup pre vybavovanie sťažností a že tento postup sa bude vzťahovať na poskytované služby.

4.2 Štandardné podmienky zákazky (Obchodné podmienky), ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek zákazku klienta (aj na základe akceptačného listu s klientom), označia nezávislú stranu alebo orgán, ktorému možno podať sťažnosť, ktorá nebola vyriešená v súlade s týmto postupom vybavovania sťažností s cieľom získať záväzné rozhodnutie.

4.3 Sťažnosti v zmysle článku 1 tohto reklamačného poriadku, ktoré neboli vyriešené po ich vybavení v súlade s týmto reklamačným poriadkom, je možné podať na Advokátskej komisii pre spory (Geschillencommissie Advokát).

Článok 5 Interné postupy vybavovania sťažností

5.1 Ak sa klient obráti na kanceláriu so sťažnosťou s ohľadom na pokyny, ktoré dostal Law & More B.V.., sťažnosť sa postúpi sťažovateľovi.

5.2 Pracovník zaoberajúci sa sťažnosťou informuje osobu, proti ktorej bola sťažnosť podaná, o podaní sťažnosti a poskytne sťažovateľovi a osobe, proti ktorej bola sťažnosť podaná, príležitosť sťažnosť vysvetliť.

5.3 Osoba, proti ktorej bola sťažnosť podaná, sa pokúsi vyriešiť problém spolu s príslušným klientom, bez ohľadu na to, či je alebo nie je predmetom zásahu reklamačného referenta.

5.4 Pracovník zaoberajúci sa sťažnosťou vyrieši sťažnosť do štyroch týždňov od prijatia sťažnosti alebo informuje sťažovateľa s uvedením dôvodov o akejkoľvek odchýlke od tejto podmienky s uvedením lehoty, v ktorej sa má k sťažnosti vyjadriť.

5.5 Pracovník zodpovedný za sťažnosti písomne ​​informuje sťažovateľa a osobu, proti ktorej bola sťažnosť podaná, o stanovisku k podstate sťažnosti, či už s odporúčaniami, alebo bez nich.

5.6 Ak bola sťažnosť vybavená uspokojivým spôsobom, sťažovateľ, pracovník zodpovedný za sťažnosti a osoba, proti ktorej bola sťažnosť podaná, podpíšu stanovisko k opodstatnenosti sťažnosti.

Článok 6 Dôvernosť a bezplatné vybavovanie sťažností

6.1 Pracovník zaoberajúci sa sťažnosťou a osoba, proti ktorej bola sťažnosť podaná, dbajú pri vybavovaní sťažnosti na mlčanlivosť.

6.2 Sťažovateľ nie je povinný zaplatiť žiadnu náhradu, pokiaľ ide o náklady na vybavenie sťažnosti.

Článok 7 Povinnosti

7.1 Pracovník zodpovedný za sťažnosti je zodpovedný za včasné vybavenie sťažnosti.

7.2 Osoba, proti ktorej bola sťažnosť podaná, informuje úradníka zaoberajúceho sa sťažnosťami o akomkoľvek kontakte so sťažovateľom a akomkoľvek uskutočniteľnom riešení.

7.3 Reklamačný úradník informuje sťažovateľa o vybavení sťažnosti.

7.4 Reklamačný úradník zabezpečí vedenie spisu o sťažnosti.

Článok 8 Registrácia sťažnosti

8.1 Reklamačný úrad zaregistruje sťažnosť s uvedením témy sťažnosti.

8.2 Sťažnosť možno rozdeliť do samostatných tém.

8.3 Pracovník zodpovedný za sťažnosti pravidelne podáva správy o vybavení akýchkoľvek sťažností a vydáva odporúčania, aby zabránil vzniku nových sťažností a zlepšil postupy.

8.4 Každá správa a odporúčanie sa prerokuje a predloží na rozhodnutie najmenej raz ročne.

Chceš vedieť čo Law & More môže urobiť pre vás ako advokátska kancelária v Eindhoven a Amsterdam?
Potom nás kontaktujte telefonicky na čísle +31 40 369 06 80 alebo pošlite e-mail na adresu:
Pán. Tom Meevis, advokát na Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Pán. Maxim Hodak, advokát v spoločnosti & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More