Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Law & More spracováva osobné údaje. S cieľom informovať vás o tomto spracovaní osobných údajov jasným a transparentným spôsobom je vypracované toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Law & More rešpektuje vaše osobné údaje a zabezpečuje, aby sa s osobnými údajmi, ktoré sa nám poskytnú, zaobchádzalo dôverne. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov sa implementuje povinnosť informovať dotknuté osoby o tom, kto Law & More spracováva osobné údaje. Táto povinnosť vyplýva zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sú najdôležitejšie otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov spoločnosťou Law & More bude odpoveď.

Kontaktné údaje

Law & More je kontrolór v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov. Law & More sa nachádza na adrese De Zaale 11 (5612 AJ) Eindhoven. Ak vzniknú otázky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať telefonicky na čísle +31 (0) 40 369 06 80 a e-mailom na info@lawandmore.nl.

Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré nám hovoria niečo o osobe alebo ktoré môžu byť spojené s osobou. Za osobné údaje sa tiež považujú informácie, ktoré nám nepriamo povedia niečo o osobe. V tomto prehlásení o ochrane osobných údajov osobné údaje znamenajú všetky informácie, ktoré Law & More procesy od vás a na základe ktorých môžete byť identifikovaní.

Law & More spracúva osobné údaje s cieľom poskytovať služby klientom alebo osobné údaje, ktoré poskytujú subjekty údajov z vlastnej iniciatívy. Patria sem kontaktné údaje a ďalšie osobné údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie vášho prípadu, osobné údaje, ktoré ste vyplnili na kontaktných formulároch alebo na webových formulároch, informácie, ktoré poskytnete počas (úvodných) rozhovorov, osobné údaje dostupné na verejných webových stránkach alebo osobné údaje, ktoré možno získať z verejných registrov, napríklad z katastrálneho registra a obchodného registra obchodnej komory.  Law & More spracúva osobné údaje s cieľom poskytovať služby, zlepšovať tieto služby a byť schopný osobne s vami komunikovať ako dotknutá osoba.

Ktoré osobné údaje spracúva Law & More?

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky osoby, ktorých údaje spracováva Law & More. Law & More spracúva osobné údaje o ľuďoch, s ktorými máme nepriamy alebo priamy vzťah, chceme alebo sme mali vzťah. Patria sem tieto osoby:

 • (potenciálnych) klientov spoločnosti Law & More;
 • žiadatelia;
 • ľudí, ktorí sa zaujímajú o služby spoločnosti Law & More;
 • ľudia, ktorí sú spojení s firmou alebo organizáciou, s ktorou Law & More má, chce mať alebo mal vzťah;
 • návštevníkov webových stránok Law & More;
 • každá ďalšia osoba, ktorá je v kontakte Law & More.

Účel spracovania osobných údajov

Law & More spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:

 • Poskytovanie právnych služieb

Ak si nás najmete s cieľom poskytovať právne služby, žiadame vás, aby ste sa s nami podelili o svoje kontaktné údaje. V závislosti od povahy veci môže byť potrebné vybaviť aj váš prípad iným osobným údajom. Okrem toho sa vaše osobné údaje použijú na fakturáciu za poskytnuté služby. Ak je to potrebné na poskytovanie našich služieb, poskytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

 • Poskytovanie informácií

Law & More registruje vaše osobné údaje v systéme a ukladá ich za účelom poskytovania informácií. Môže ísť o informácie týkajúce sa vášho vzťahu s Law & More, Ak nemáte vzťah s Law & More (zatiaľ), môžete si vyžiadať informácie pomocou kontaktného formulára na webovej stránke. Law & More spracúva osobné údaje, aby vás kontaktoval a poskytol požadované informácie.

 • Plnenie právnych záväzkov

Law & More spracúva vaše osobné údaje s cieľom splniť zákonné povinnosti. Podľa zákona a pravidiel správania, ktoré sa vzťahujú na právnikov, sme povinní overiť vašu totožnosť na základe platného dokladu totožnosti.

 • Nábor a výber

Law & More zhromažďuje vaše osobné údaje za účelom náboru a výberu. Keď pošlete žiadosť o prácu na Law & More, vaše osobné údaje sa uchovávajú, aby sa zistilo, či vás pozvú na pracovný pohovor, a aby vás kontaktovali v súvislosti s vašou žiadosťou.

 • sociálne siete

Law & More využíva niekoľko sietí sociálnych médií, konkrétne Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Ak používate funkcie na webovej stránke týkajúce sa sociálnych médií, sme schopní zhromažďovať vaše osobné údaje prostredníctvom príslušných sociálnych mediálnych sietí.

 • Webové stránky o meraní podnikania

Ak chcete merať obchodné využitie svojej webovej stránky, Law & More využíva službu Leadinfo v Rotterdame. Táto služba zobrazuje názvy spoločností a adresy založené na IP adresách návštevníkov. IP adresa nie je zahrnutá.

Dôvody spracovania osobných údajov

Law & More spracúva vaše osobné údaje na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich dôvodov:

 • Súhlas

Law & More môže vaše osobné údaje spracovať, pretože ste na takéto spracovanie dali súhlas. Máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas.

 • Na základe dohody (ešte sa neuzavrie)

Ak si najmete Law & More na poskytovanie právnych služieb spracujeme vaše osobné údaje, ak av rozsahu nevyhnutnom na vykonanie týchto služieb.

 • Právne povinnosti

Vaše osobné údaje budú spracované, aby boli splnené zákonné povinnosti. Podľa holandského zákona proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú právnici povinní zbierať a zaznamenávať určité informácie. Znamená to, že je potrebné okrem iného overiť totožnosť klientov.

 • Oprávnené záujmy

Law & More spracúva vaše osobné údaje, ak k tomu máme oprávnený záujem a keď ich spracovanie neprimeraným spôsobom neporuší vaše právo na súkromie.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Law & More zverejní vaše osobné údaje iba tretím stranám, ak je to potrebné na poskytovanie našich služieb, pri rešpektovaní vyššie uvedených dôvodov. To by mohlo zahŕňať uzatváranie dohôd, zverejňovanie osobných údajov v súvislosti s (právnymi) postupmi, korešpondenciu s protistranou alebo umožnenie tretím stranám v mene a prostredníctvom Law & More, napríklad poskytovatelia IKT. Navyše, Law & More môžu poskytovať osobné údaje tretím stranám, napríklad dozornému orgánu alebo verejne menovanému orgánu, pokiaľ na to existuje zákonná povinnosť.

Spracovateľská dohoda bude uzavretá s každou treťou stranou, ktorá spracúva vaše osobné údaje v mene a poverená spoločnosťou Google Law & More, V dôsledku toho je každý spracovateľ povinný dodržiavať aj GDPR. Tretie strany, ktoré sú povolené Law & More, ale poskytujú služby ako kontrolór, sú sami zodpovední za dodržiavanie GDPR. Patria sem napríklad účtovníci a notári.

Bezpečnosť osobných údajov

Law & More vo veľkej miere oceňuje bezpečnosť a ochranu vašich osobných údajov a poskytuje vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej riziku, pričom sa berie do úvahy súčasný stav techniky. Kedy Law & More využíva služby tretích strán, Law & More Zaznamená dohody týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať v dohode spracovateľa.

Retenčné obdobie

Law & More uchováva osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu, na ktorý boli údaje zhromaždené, alebo ako to vyžadujú zákony alebo iné právne predpisy.

Práva na ochranu údajov dotknutých osôb

Podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov máte pri spracovávaní vašich osobných údajov určité práva:

 • Právo na prístup

Máte právo získať informácie o tom, ktoré osobné údaje sa spracúvajú, a mať prístup k týmto osobným údajom.

 • Právo na opravu

Máte právo požiadať prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov.

 • Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požiadať Law & More vymazať osobné údaje, ktoré sa spracovávajú. Law & More vymažú tieto osobné údaje v týchto situáciách:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účel, na ktorý boli zhromaždené;
 • ak stiahnete svoj súhlas, na ktorom je založené spracovanie, a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie;
 • ak máte námietky proti spracovaniu a neexistujú závažné dôvody na spracovanie;
 • ak boli osobné údaje nezákonne spracované;
 • ak sa osobné údaje musia vymazať kvôli splneniu zákonnej povinnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať Law & More obmedziť spracovanie osobných údajov, ak si myslíte, že nie je potrebné, aby sa určité informácie spracúvali.

 • Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie týchto osobných údajov Law & More spracováva a prenáša tieto údaje do iného radiča.

 • Právo na námietku

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov Law & More.

Žiadosť o prístup, opravu alebo doplnenie, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov alebo zrušenie daného súhlasu môžete podať na stránke Law & More zaslaním e-mailu na túto e-mailovú adresu: info@lawandmore.nl, Na svoju žiadosť dostanete odpoveď do štyroch týždňov. Môžu nastať okolnosti, keď: Law & More nemôže (úplne) splniť vašu požiadavku. Môže to byť napríklad prípad dôvernosti právnikov alebo zákonných lehôt na uchovávanie.

Chceš vedieť čo Law & More môže urobiť pre vás ako advokátska kancelária v Eindhoven a Amsterdam?
Potom nás kontaktujte telefonicky na čísle +31 40 369 06 80 alebo pošlite e-mail na adresu:
Pán. Tom Meevis, advokát na Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Pán. Maxim Hodak, advokát v spoločnosti & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Law & More