Akt rezignácie

Akt rezignácie

Rozvod zahŕňa veľa

Rozvodové konanie pozostáva z niekoľkých krokov. To, aké kroky je potrebné podniknúť, závisí od toho, či máte deti a či ste sa vopred dohodli na urovnaní s budúcim expartnerom. Všeobecne by sa mal postupovať podľa nasledujúceho štandardného postupu. Najskôr je potrebné predložiť súdu žiadosť o rozvod. Môže to byť jednostranná žiadosť alebo spoločná žiadosť. Pri prvej možnosti partner predloží iba petíciu. Ak sa podá spoločná petícia, podáte petíciu vy a váš bývalý partner a dohodnete sa na všetkých opatreniach. Tieto dohody môžete nechať uzavrieť v rozvodovej zmluve sprostredkovateľom alebo právnikom. V takom prípade sa nebude konať súdne pojednávanie, ale dostanete rozhodnutie o rozvode. Po prijatí rozhodnutia o rozvode môžete mať od právnika spísanú listinu o odstúpení. Listinou o odstúpení je vyhlásenie, že ste vzali na vedomie rozhodnutie súdu o rozvode vydané súdom a že sa proti rozhodnutiu neodvoláte, čo znamená, že ho možno okamžite zaregistrovať na magistráte. Podľa zákona budete rozvedení až po zaznamenaní rozhodnutia do záznamov o osobnom stave obce. Pokiaľ nebolo zaregistrované rozhodnutie o rozvode, ste stále formálne ženatý / vydatá.

Akt rezignácie

Po rozhodnutí súdu v zásade začína plynúť trojmesačná odvolacia lehota. V tejto lehote môžete podať odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode, ak s ním nesúhlasíte. Ak strany okamžite súhlasia s rozhodnutím o rozvode, táto trojmesačná lehota sa môže posunúť. Je to tak preto, lebo rozhodnutie súdu je možné zaregistrovať až po právoplatnosti rozsudku. Rozsudok nadobudne právoplatnosť až po uplynutí 3-mesačnej odvolacej lehoty. Ak však obe strany podpíšu dohodu o odstúpení, obe sa vzdajú odvolania. Strany „rezignujú“ na rozsudok súdu. Rozsudok je potom právoplatný a je možné ho zaregistrovať bez toho, aby ste museli čakať na trojmesačné obdobie. Ak nesúhlasíte s rozhodnutím o rozvode, je dôležité nepodpísať listinu o odstúpení. Podpísanie listiny preto nie je povinné. Po rozhodnutí súdu existujú v oblasti rezignácie tieto možnosti:

 • Obe strany podpisujú rezignáciu:
  Účastníci konania tým naznačujú, že si neželajú podať odvolanie proti rozhodnutiu o rozvode. V takom prípade uplynie 3-mesačná odvolacia lehota a rozvodové konanie je rýchlejšie. Rozvod je možné okamžite zapísať do záznamov o osobnom stave obce.
 • Jedna z dvoch strán podpisuje akt rezignácie, druhá nie. Ani on však nepodáva odvolanie:
  Možnosť odvolania zostáva otvorená. Na odvolanie je potrebné počkať 3 mesiace. Ak váš (budúci) expartner nakoniec nepodá odvolanie, môže byť rozvod s konečnou platnosťou zaregistrovaný na magistráte aj po 3 mesiacoch.
 • Jedna z dvoch strán podpisuje rezignáciu, druhá strana podáva odvolanie:
  V takom prípade vstupuje konanie do úplne novej fázy a súd prípad po preskúmaní znova preskúma.
 • Žiadna zo strán nepodpíše akt rezignácie, avšak účastníci sa ani neodvolávajú:
  Na konci trojmesačnej odvolacej lehoty musíte vy alebo váš právnik zaslať rozhodnutie o rozvode matrike narodených, sobášených a zomretých na konečnú registráciu v záznamoch o osobnom stave.

Po uplynutí 3-mesačnej odvolacej lehoty sa rozsudok o rozvode stáva neodvolateľným. Len čo sa rozhodnutie stane neodvolateľným, musí sa do 6 mesiacov zapísať do záznamov o osobnom stave. Ak nebude rozhodnutie o rozvode zaevidované včas, rozhodnutie zanikne a manželstvo nebude zrušené!

Po uplynutí lehoty na odvolanie budete potrebovať registráciu o rozvode na magistráte. O túto listinu o neuplatnení musíte požiadať súd, ktorý vydal rozsudok v rozvodovom konaní. Súd v tejto listine vyhlasuje, že účastníci sa proti rozsudku neodvolali. Rozdiel medzi listinou o odstúpení je v tom, že listina o neuplatnení sa požaduje od súdu po uplynutí lehoty na odvolanie, zatiaľ čo listinu o rezignácii musia spísať právnici strán pred uplynutím lehoty na odvolanie.

O radu a radu počas rozvodu sa môžete obrátiť na právnych zástupcov v oblasti rodinného práva Law & More, na Law & More chápeme, že rozvod a následné udalosti môžu mať ďalekosiahle následky na váš život. Preto volíme osobný prístup. Naši právnici vám tiež môžu pomôcť v akomkoľvek konaní. Právnici v Law & More sú odborníci v oblasti rodinného práva a radi vás, možno spolu s partnerom, prevedú procesom rozvodu.

Law & More