Šikanovanie v práci

Šikanovanie v práci je častejšie, ako sa očakávalo. Či už zanedbávanie, zneužívanie, vylúčenie alebo zastrašovanie, každý desiaty človek zažije štrukturálne šikanovanie od kolegov alebo vedúcich pracovníkov. Nemali by sa podceňovať ani dôsledky šikanovania v práci. Koniec koncov, šikanovanie v práci nielen zamestnávateľom stojí štyri milióny dní navyše neprítomnosti ročne a deväťsto miliónov eur pri pokračujúcom vyplácaní mzdy prostredníctvom neprítomnosti, ale spôsobuje zamestnancom aj fyzické a duševné sťažnosti. Šikanovanie v práci je preto vážnym problémom. Preto je dôležité, aby zamestnanci aj zamestnávatelia prijali opatrenia v ranom štádiu. Kto môže alebo by mal podniknúť kroky, závisí od právneho rámca, v ktorom by sa malo zvážiť šikanovanie v práci.

Šikanovanie v práci

Po prvé, šikanovanie v práci možno klasifikovať ako psychologické pracovné zaťaženie v zmysle zákona o pracovných podmienkach. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ povinný vykonávať politiku zameranú na vytváranie najlepších možných pracovných podmienok a predchádzanie a obmedzovanie tejto formy dane z práce. Spôsob, akým to musí zamestnávateľ urobiť, je podrobnejšie rozpracovaný v článku 2.15 vyhlášky o pracovných podmienkach. Týka sa to tzv. Súpisu a hodnotenia rizika (RI&E). Nemalo by poskytovať iba prehľad o všetkých rizikách, ktoré môžu v spoločnosti vzniknúť. RI&E musia obsahovať aj akčný plán, v ktorom sú zahrnuté opatrenia týkajúce sa identifikovaných rizík, ako je psychologické pracovné zaťaženie. Nie je zamestnanec schopný pozerať sa na RI&E alebo chýba RI&E, a preto jednoducho chýba politika v spoločnosti? Zamestnávateľ potom poruší zákon o pracovných podmienkach. V takom prípade môže zamestnanec podať správu inšpekčnej službe SZW, ktorá vykonáva zákon o pracovných podmienkach. Ak vyšetrovanie preukáže, že zamestnávateľ nesplnil svoje povinnosti podľa zákona o pracovných podmienkach, inšpektorát SZW môže zamestnávateľovi uložiť správnu pokutu alebo dokonca vypracovať úradnú správu, ktorá umožňuje vykonať trestné vyšetrovanie.

Šikanovanie v práci je okrem toho relevantné aj vo všeobecnejšom kontexte článku 7: 658 holandského občianskeho zákonníka. Tento článok sa napokon týka aj povinnosti zamestnávateľa starať sa o bezpečné pracovné prostredie a stanovuje, že v tomto kontexte musí zamestnávateľ prijať opatrenia a pokyny, ktoré sú primerane potrebné na to, aby zabránil zamestnancovi utrpieť škodu. Šikanovanie v práci môže samozrejme viesť k fyzickému alebo psychickému poškodeniu. V tomto zmysle musí preto zamestnávateľ zabrániť šikanovaniu na pracovisku, zabezpečiť, aby psychosociálna pracovná záťaž nebola príliš vysoká, a zabezpečiť, aby sa šikanovanie čo najskôr zastavilo. Ak tak zamestnávateľ neurobí a zamestnanec v dôsledku toho utrpí škodu, zamestnávateľ koná v rozpore s dobrými pracovnými postupmi uvedenými v oddiele 7: 658 holandského občianskeho zákonníka. V takom prípade môže zamestnanec niesť zodpovednosť zamestnávateľa. Ak zamestnávateľ potom nepreukáže, že splnil svoju povinnosť starostlivosti alebo že škoda je výsledkom úmyselného alebo úmyselného bezohľadnosti zo strany zamestnanca, je zodpovedný a musí zamestnancovi zaplatiť škodu vzniknutú v dôsledku šikanovania v práci. ,

Aj keď sa dá predpokladať, že šikanovaniu v práci nie je možné v praxi úplne zabrániť, dá sa od zamestnávateľa očakávať, že podnikne primerané opatrenia, aby zabránil šikanovaniu v čo najväčšej miere alebo proti nemu bojoval čo najskôr. V tomto zmysle je napríklad rozumné, aby zamestnávateľ vymenoval dôverného poradcu, začal postup podávania sťažností a aktívne informoval zamestnancov o šikanovaní a opatreniach proti nemu. Najdôležitejším opatrením v tejto veci je prepustenie. Toto opatrenie môže využiť nielen zamestnávateľ, ale aj zamestnanec. Stále to však nie je vždy múdre, ak to vezmeme do úvahy samotným zamestnancom. V takom prípade zamestnanec riskuje nielen svoje právo na odstupné, ale aj právo na dávku v nezamestnanosti. Podnikol tento krok zamestnávateľ? Potom existuje veľká šanca, že rozhodnutie o prepustení zamestnanec napadne.

At Law & More, vieme, že šikanovanie na pracovisku môže mať výrazný vplyv na zamestnávateľa aj zamestnanca. Preto využívame osobný prístup. Ste zamestnávateľ a chceli by ste vedieť, ako presne zabrániť alebo obmedziť šikanovanie na pracovisku? Musíš sa ako zamestnanec zaoberať šikanovaním v práci a chceš vedieť, čo s tým môžeš urobiť? Alebo máte nejaké ďalšie otázky v tejto oblasti? Prosím kontaktujte Law & More, Budeme s vami hľadať najlepšie (následné) kroky vo vašom prípade. Naši právnici sú odborníkmi v oblasti pracovného práva a sú radi, že vám radi poskytneme poradenstvo alebo pomoc, a to aj v prípade súdnych konaní.

zdieľam