Majetok v manželstve (a po ňom).

Majetok v manželstve (a po ňom).

Oženiť sa je to, čo robíte, keď ste do seba bláznivo zamilovaní. Žiaľ, dosť často sa stáva, že po určitom čase už ľudia nechcú byť manželmi. Rozvod zvyčajne neprebieha tak hladko ako vstup do manželstva. V mnohých prípadoch sa ľudia hádajú takmer o všetkom, čo sa týka rozvodu. Jednou z týchto vecí je majetok. Kto má na čo nárok, ak sa s partnerom rozídete?

Pri vstupe do manželstva je možné urobiť viacero úprav, čo má významný vplyv na majetok vás a vášho (bývalého) partnera počas manželstva a po ňom. Bolo by múdre, aby ste si to pred sobášom dobre premysleli, pretože môžu mať ďalekosiahle následky. Tento blog pojednáva o rôznych majetkových režimoch manželov a ich dôsledkoch týkajúcich sa vlastníctva. Treba si uvedomiť, že všetko, o čom sa v tomto blogu hovorí, platí podobne aj pre registrované partnerstvo.

Spoločenstva tovaru

Podľa zákona zákonné spoločenstvo majetku automaticky platí, keď sa strany zosobášia. To má za následok, že všetok majetok, ktorý vlastníte vy a váš partner, patrí od uzavretia manželstva spoločne vám. Tu je však dôležité rozlišovať medzi sobášom pred a po 1. januári 2018. Ak ste uzavreli manželstvo pred 1. januárom 2018, všeobecné majetkové spoločenstvo platí. To znamená, že VŠETKÝ majetok patrí vám spolu. Nezáleží na tom, či ste ho nadobudli pred alebo počas manželstva. Nie je tomu inak ani v prípade daru či dedičstva. Keď sa následne rozvediete, všetok majetok sa musí rozdeliť. Obaja máte nárok na polovicu nehnuteľnosti. Vydali ste sa po 1. januári 2018? Potom obmedzené spoločenstvo majetku platí. Spoločne vám patrí len majetok, ktorý ste nadobudli počas manželstva. Majetok z obdobia pred uzavretím manželstva zostáva partnerovi, ktorému patril pred uzavretím manželstva. To znamená, že po rozvode budete mať menej majetku na rozdelenie.

Podmienky manželstva

Chcete si s partnerom zachovať neporušenú nehnuteľnosť? Ak áno, môžete uzavrieť predmanželské zmluvy v čase sobáša. Ide jednoducho o zmluvu medzi dvoma manželmi, v ktorej sa okrem iného uzatvárajú dohody o majetku. Možno rozlišovať medzi tromi rôznymi typmi predmanželských zmlúv.

Vylúčenie za studena

Prvou možnosťou je vylúčenie chladu. Ide o to, že v predmanželskej zmluve sa dohodne, že neexistuje žiadne majetkové spoločenstvo. Partneri si potom zariadia, aby ich príjmy a majetok neplynuli spolu alebo sa nijako nezapočítavali. Keď sa skončí chladné manželstvo z vylúčenia, bývalí partneri nemajú čo rozdeliť. Je to preto, že neexistuje spoločný majetok.

Doložka o pravidelnom vyrovnaní

Okrem toho môže predmanželská zmluva obsahovať doložku o pravidelnom vyrovnaní. To znamená, že existujú oddelené majetky, a teda majetok, ale príjmy počas manželstva je potrebné každoročne rozdeliť. To znamená, že počas manželstva sa musí každý rok dohodnúť, aké peniaze sa v tom roku zarobili a aké nové veci komu patria. Pri rozvode teda v tom prípade treba rozdeliť len veci a peniaze z toho roku. V praxi však manželia často počas manželstva nevykonávajú zúčtovanie ročne. Výsledkom je, že v čase rozvodu sa všetky peniaze a veci kúpené alebo prijaté počas manželstva ešte musia rozdeliť. Keďže je potom ťažké zistiť, aký majetok kedy nadobudli, často sa o tom pri rozvode diskutuje. Preto je dôležité, ak je v predmanželskej zmluve zahrnutá doložka o pravidelnom vyrovnaní, aby sa rozdelenie skutočne vykonávalo ročne.

Doložka o konečnom vyrovnaní

Nakoniec je možné do predmanželskej zmluvy zahrnúť aj doložku o konečnom zúčtovaní. To znamená, že ak sa rozvediete, všetok majetok spôsobilý na vysporiadanie sa rozdelí tak, ako keby existovalo majetkové spoločenstvo. Predmanželská zmluva často určuje aj to, ktoré nehnuteľnosti spadajú do tohto vysporiadania. Napríklad sa dá dohodnúť, že určitý majetok patrí jednému z manželov a netreba ho vyporiadať, alebo sa vysporiada len majetok nadobudnutý pri uzavretí manželstva. Nehnuteľnosti, na ktoré sa vzťahuje doložka o vysporiadaní, sa potom pri rozvode rozdelia na polovice.

Chceli by ste poradiť o rôznych typoch majetkových pomerov v manželstve? Alebo potrebujete právnu pomoc pri rozvode? Potom kontaktujte Law & More. Náš rodinní právnici radi vám pomôžeme!

Law & More